نشست بازرسین بسیج اساتید کشور با هیًت اندیشه ورز بسیج اساتید استان کردستان