مراسم غبار روبی از مزار شهدا در دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در روز بسیج اساتید

چ, 04/01/1401 - 09:11

مراسم غبار روبی از مزار شهدا در دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در روز بسیج اساتید

مراسم غبار روبی از مزار شهدا در دانشگاه فرهنگیان در روز بسیج اساتید