برگزاری همایش وحدت دانشگاه ها به همت بسیج اساتید و همکاری ناحیه سنندج